تور ترکیبی ازمیر و کوش آداسی

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/07/14 ساعت حرکت: 22:30 شرکت حمل و نقل : ایران ایرتور
IKA ADB
مدت سفر : 03:30 Economy
تاریخ حرکت : 1402/07/21 ساعت حرکت: 02:55 شرکت حمل و نقل : ایران ایرتور
ADB IKA
مدت سفر : 03:30 Economy

هتل ها

4 شب
ROXX ROYAL
All
3
2 شب
LIFE CORNER
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,725,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,575,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
2 شب
LIFE CORNER
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,925,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  30,175,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
2 شب
LIFE CORNER
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,725,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  40,325,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
2 شب
HOTEL ISMIRA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,225,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  41,325,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
2 شب
LIFE CORNER
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,525,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  41,725,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
2 شب
HOTEL ISMIRA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,025,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  42,725,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
2 شب
LIFE CORNER
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,125,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  44,525,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
2 شب
HOTEL ISMIRA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,625,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  45,525,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
2 شب
LIFE CORNER
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,925,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  45,125,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
2 شب
LIFE CORNER
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,925,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  46,725,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
2 شب
HOTEL ISMIRA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,425,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  46,125,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
2 شب
HOTEL ISMIRA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,425,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  47,725,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
4 شب
AQUA FANTASY
UALL
5
2 شب
LIFE CORNER
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,925,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  43,425,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
4 شب
AQUA FANTASY
UALL
5
2 شب
HOTEL ISMIRA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,425,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  44,425,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
2 شب
MOVENPICK HOTEL
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,825,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  50,325,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
2 شب
LIFE CORNER
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,925,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  49,425,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
2 شب
HOTEL ISMIRA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,425,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  50,425,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
2 شب
MOVENPICK HOTEL
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,425,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  53,125,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
2 شب
IZMIR MARIOT
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,725,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  53,725,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
2 شب
MOVENPICK HOTEL
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,225,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  53,725,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
2 شب
MOVENPICK HOTEL
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,225,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  55,325,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
2 شب
IZMIR MARIOT
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,525,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  54,325,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
2 شب
IZMIR MARIOT
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,525,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  55,925,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
2 شب
SWISS HOTEL
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,925,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  55,125,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
2 شب
SWISS HOTEL
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,925,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  56,725,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
2 شب
HYATT REGENCYIZMIR
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,925,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  56,125,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
4 شب
AQUA FANTASY
UALL
5
2 شب
MOVENPICK HOTEL
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,225,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  52,025,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
4 شب
AQUA FANTASY
UALL
5
2 شب
IZMIR MARIOT
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,525,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  52,625,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
4 شب
AQUA FANTASY
UALL
5
2 شب
SWISS HOTEL
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,925,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  53,425,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
2 شب
MOVENPICK HOTEL
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,225,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  58,025,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
2 شب
IZMIR MARIOT
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,525,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  58,625,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
2 شب
HYATT REGENCYIZMIR
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,525,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  58,925,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
2 شب
SWISS HOTEL
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,925,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  59,425,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید