برسام سیر
برسام سیر

تور استانبول آبان و آذر - آسمان آتا

این تور منقضی شده است.
Economy IST IKA
تاریخ : شنبه 1401/09/05 ساعت پرواز : 15:00
مدت پرواز : 03:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه جدید استانبول
هواپیمایی : آسمان
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
Economy IKA IST
تاریخ : چهارشنبه 1401/09/09 ساعت پرواز : 13:00
مدت پرواز : 03:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هواپیمایی : آتا
فرودگاه مقصد : فرودگاه جدید استانبول

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
7,860,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,020,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
7,140,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,700,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,860,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,020,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
7,140,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,700,000 تومان
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
9,009,000 تومان 8,580,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,033,000 تومان 11,460,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
7,649,250 تومان 7,285,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,985,000 تومان 5,700,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,725,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,460,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
7,285,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,700,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,895,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
7,285,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,700,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,870,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,040,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
7,430,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,700,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,015,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,180,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
7,140,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,700,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,445,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,895,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
7,000,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,700,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,445,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,190,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
8,150,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,700,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,480,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
7,860,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,700,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,660,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,480,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
7,140,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,700,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,735,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,910,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
8,295,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,700,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,880,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,045,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
7,860,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,700,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,880,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,620,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
7,575,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,700,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,880,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,910,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
7,285,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,700,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,310,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,200,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
7,430,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,700,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,310,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,765,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
7,285,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,700,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,455,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,060,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
7,285,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,700,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,740,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,485,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
7,140,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,700,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,885,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,630,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
7,430,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,700,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,885,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,485,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
7,140,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,700,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,885,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,790,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
8,870,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,700,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,485,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
7,140,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,700,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,320,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,080,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
8,150,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,700,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,605,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,925,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
7,285,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,700,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,605,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,220,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
9,300,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,700,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,895,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,380,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
8,150,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,700,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
12,040,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,375,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
8,580,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,700,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
12,040,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,080,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
8,005,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,700,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
12,325,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,805,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
8,725,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,700,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
12,325,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,070,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
8,870,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,700,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,480,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,255,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
8,150,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,700,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,765,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,830,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
8,005,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,700,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,055,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,405,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
9,880,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,700,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,775,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,845,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
9,160,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,700,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
19,815,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,070,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
7,140,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,700,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • ترانسفر فرودگاهی
  • راهنمای فارسی زبان
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

نرخ کودک دوم در اتاق دو تخته به صورت جداگانه خارج از پکیج محاسبه میشود

و همچنین در ورود به ایران  تست PCR و کارت واکسن الزامی میباشد

برای کودک زیر 2سال 1050000تومان میباشد.

مسعولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

مسئولین تور

  • خانم ایلانلو
  • آقای بی ریا
  • خانم نیک محمدی
6LdgLJIaAAAAABh9jZNdK3v5GfIffCX1eZjBxuWt