برسام سیر
برسام سیر

تور انتالیا 3 و 4 مهر - ترکیش

این تور منقضی شده است.
Economy IKA AYT
تاریخ : جمعه 1401/06/04 ساعت پرواز : 05:00
مدت پرواز : 03:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هواپیمایی : ترکیش
فرودگاه مقصد : فرودگاه آنتالیا
Economy AYT IKA
تاریخ : يكشنبه 1401/07/10 ساعت پرواز : 21:25
مدت پرواز : 03:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه آنتالیا
هواپیمایی : ترکیش
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
21,409,500 تومان 20,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,929,500 تومان 22,790,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
18,994,500 تومان 18,090,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
15,739,500 تومان 14,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
21,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,890,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
18,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
14,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
22,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,990,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
19,190,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
14,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
23,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
29,490,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
19,790,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
14,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
25,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,090,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
20,890,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
14,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
26,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,090,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
21,290,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
14,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
26,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,790,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
21,290,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
14,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
27,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,790,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
21,390,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
14,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
28,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,390,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
22,090,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
14,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
28,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,090,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
22,040,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
14,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
28,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,690,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
22,190,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
14,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
29,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,990,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
22,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
14,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
29,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,290,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
22,690,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
14,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
29,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,490,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
22,690,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
14,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
30,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,390,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
23,290,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
14,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
30,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,390,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
23,290,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
14,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
31,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,690,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
23,390,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
14,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
31,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,090,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
23,890,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
14,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
31,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,090,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
23,890,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
14,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
32,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
48,490,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
23,940,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
14,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
32,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
43,590,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
23,890,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
14,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
32,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
43,590,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
23,890,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
14,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
32,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,390,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
24,290,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
14,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
32,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
43,090,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
24,290,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
14,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
34,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,890,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
-
کودک بدون تخت (6-2 سال)
14,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
35,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
47,090,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
25,590,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
14,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
35,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,390,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
25,690,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
14,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
35,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,390,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
25,690,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
14,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
37,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
48,190,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
26,590,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
14,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
37,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
50,290,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
26,590,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
14,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
37,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
58,990,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
26,590,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
14,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
38,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
55,090,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
26,990,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
14,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
38,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
55,090,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
26,990,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
14,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
39,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,190,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
27,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
14,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
39,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
63,290,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
27,590,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
14,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
40,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
52,190,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
27,890,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
14,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
40,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
59,490,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
27,890,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
14,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
40,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
52,490,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
27,990,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
14,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
40,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,590,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
28,390,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
14,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
40,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
58,590,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
28,390,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
14,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
40,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
58,590,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
28,390,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
14,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
42,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
68,990,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
29,090,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
14,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
42,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
56,290,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
29,290,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
14,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
42,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
56,290,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
29,290,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
14,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
42,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
56,340,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
-
کودک بدون تخت (6-2 سال)
14,990,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • ترانسفر فرودگاهی
  • اقامت در هتل
  • راهنمای فارسی زبان
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

 نکات قابل توجه:

1.

نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 هزار تومان می باشد .

2بیمه افراد بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.

3.پرداخت  50 درصد نرخ تور در هنگام عقد قرارداد الزامی است, 


***پکیج در تاریخ 3 و 4 مهر شامل 1/000/000 افزایش نرخ میباشد**

 تلفن تماس :  48041000-021

مسئولین تور

  • خانم ایلانلو
  • خانم نیک محمدی
  • آقای بی ریا
6LdgLJIaAAAAABh9jZNdK3v5GfIffCX1eZjBxuWt