برسام سیر
برسام سیر

تور استانبول مهر 1401 - قشم ایر

Economy IKA IST
تاریخ : يكشنبه 1401/07/17 ساعت پرواز : 18:30
مدت پرواز : 03:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هواپیمایی : قشم ایر
فرودگاه مقصد : فرودگاه جدید استانبول
Economy IST IKA
تاریخ : پنجشنبه 1401/07/21 ساعت پرواز : 13:00
مدت پرواز : 03:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه جدید استانبول
هواپیمایی : آسمان
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
12,235,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,170,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
11,590,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,300,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
12,240,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,170,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
11,590,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,300,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,070,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,840,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
11,720,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,300,000 تومان
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
13,791,750 تومان 13,135,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,632,000 تومان 15,840,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,306,000 تومان 11,720,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,815,000 تومان 10,300,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,270,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,100,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
11,590,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,300,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,650,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,000,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,240,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,300,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,650,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,840,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
11,460,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,300,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,650,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,000,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,300,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,780,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,260,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,240,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,300,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,850,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,260,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
11,590,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,300,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,910,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,650,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,620,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,300,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,910,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,870,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
11,720,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,300,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,040,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,870,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,240,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,300,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,040,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,390,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
11,980,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,300,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,040,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,650,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
11,720,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,300,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,430,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,900,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
11,850,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,300,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,430,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,520,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
11,720,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,300,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,550,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,680,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
11,720,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,300,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,810,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,160,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
11,590,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,300,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,940,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,160,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
11,590,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,300,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,940,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,290,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
11,850,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,300,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,940,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,160,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
11,590,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,300,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,940,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,220,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
13,140,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,300,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
15,330,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,480,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,300,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
15,580,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,450,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
11,720,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,300,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
15,970,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,480,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,360,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,300,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
16,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,900,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
13,520,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,300,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
16,225,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,020,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
13,010,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,300,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
16,230,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,580,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
13,140,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,300,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
16,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,540,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,300,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
16,870,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,930,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,360,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,300,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
17,255,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,210,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,300,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
17,520,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,730,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,360,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,300,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
17,770,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,240,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
14,040,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,300,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
18,420,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,530,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
13,395,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,300,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
22,930,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,680,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
11,590,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,300,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • ترانسفر فرودگاهی
  • راهنمای فارسی زبان
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

نرخ کودک دوم در اتاق دو تخته به صورت جداگانه خارج از پکیج محاسبه میشود

و همچنین در ورود به ایران  تست PCR و کارت واکسن الزامی میباشد

برای کودک زیر 2سال 1050000تومان میباشد.

مسعولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

مسئولین تور

  • خانم ایلانلو
  • آقای بی ریا
  • خانم نیک محمدی
6LdgLJIaAAAAABh9jZNdK3v5GfIffCX1eZjBxuWt