برسام سیر
برسام سیر

تور استانبول مهر 1401 - قشم ایر

Economy IKA IST
تاریخ : پنجشنبه 1401/07/14 ساعت پرواز : 18:30
مدت پرواز : 03:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هواپیمایی : قشم ایر
فرودگاه مقصد : فرودگاه جدید استانبول
Economy IST IKA
تاریخ : دوشنبه 1401/07/18 ساعت پرواز : 13:00
مدت پرواز : 03:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه جدید استانبول
هواپیمایی : آسمان
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
13,240,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,170,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,590,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
11,300,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,240,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,170,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,590,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
11,300,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,070,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,840,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,720,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
11,300,000 تومان
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
14,847,000 تومان 14,140,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,682,000 تومان 16,840,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
13,356,000 تومان 12,720,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
11,865,000 تومان 11,300,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,270,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,100,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,590,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
11,300,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,650,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,000,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
13,240,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
11,300,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,650,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,840,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,460,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
11,300,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,650,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,000,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
13,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
11,300,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,780,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,260,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
13,240,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
11,300,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,850,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,260,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,590,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
11,300,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,910,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,650,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
13,620,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
11,300,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,910,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,870,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,720,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
11,300,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
15,040,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,870,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
13,240,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
11,300,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
15,040,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,390,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,980,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
11,300,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
15,040,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,650,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,720,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
11,300,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
15,425,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,520,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,720,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
11,300,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
15,430,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,900,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,850,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
11,300,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
15,550,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,680,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,720,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
11,300,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
15,810,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,160,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,590,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
11,300,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
15,940,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,160,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,590,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
11,300,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
15,940,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,290,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,850,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
11,300,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
15,940,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,160,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,590,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
11,300,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
15,940,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,220,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
14,140,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
11,300,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
16,330,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,480,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
13,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
11,300,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
16,580,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,450,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,720,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
11,300,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
16,970,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,480,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
13,360,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
11,300,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
17,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,900,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
14,520,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
11,300,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
17,230,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,020,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
14,010,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
11,300,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
17,230,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,580,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
14,140,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
11,300,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
17,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,540,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
13,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
11,300,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
17,870,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,930,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
13,360,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
11,300,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
18,260,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,210,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
13,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
11,300,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
18,520,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,730,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
13,360,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
11,300,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
18,770,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,240,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
15,040,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
11,300,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
19,420,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,530,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
14,940,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
11,300,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
23,930,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,680,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,590,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
11,300,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • ترانسفر فرودگاهی
  • راهنمای فارسی زبان
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

نرخ کودک دوم در اتاق دو تخته به صورت جداگانه خارج از پکیج محاسبه میشود

و همچنین در ورود به ایران  تست PCR و کارت واکسن الزامی میباشد

برای کودک زیر 2سال 1050000تومان میباشد.

مسعولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

مسئولین تور

  • خانم ایلانلو
  • آقای بی ریا
  • خانم نیک محمدی
6LdgLJIaAAAAABh9jZNdK3v5GfIffCX1eZjBxuWt