برسام سیر
برسام سیر

تور استانبول مهر 1401 - قشم ایر

Economy IKA IST
تاریخ : شنبه 1401/07/16 ساعت پرواز : 18:30
مدت پرواز : 03:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هواپیمایی : قشم ایر
فرودگاه مقصد : فرودگاه جدید استانبول
Economy IST IKA
تاریخ : چهارشنبه 1401/07/20 ساعت پرواز : 13:00
مدت پرواز : 03:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه جدید استانبول
هواپیمایی : آسمان
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
11,735,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,665,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
11,090,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
9,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,735,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,665,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
11,090,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
9,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
12,570,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,340,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
11,220,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
9,800,000 تومان
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
13,266,750 تومان 12,635,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,107,000 تومان 15,340,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
11,781,000 تومان 11,220,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,290,000 تومان 9,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
12,765,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,600,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
11,090,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
9,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,150,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,500,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
11,735,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
9,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,150,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,340,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
10,960,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
9,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,150,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,500,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
11,990,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
9,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,280,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,760,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
11,735,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
9,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,345,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,755,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
11,090,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
9,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,410,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,145,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,120,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
9,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,410,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,370,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
11,220,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
9,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,535,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,370,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
11,735,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
9,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,535,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,890,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
11,475,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
9,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,535,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,145,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
11,220,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
9,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,925,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,400,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
11,350,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
9,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,925,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,015,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
11,220,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
9,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,050,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,175,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
11,220,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
9,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,310,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,660,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
11,090,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
9,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,440,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,660,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
11,090,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
9,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,440,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,790,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
11,350,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
9,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,440,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,660,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
11,090,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
9,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,440,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,720,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,635,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
9,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,825,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,980,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
11,990,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
9,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
15,080,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,945,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
11,220,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
9,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
15,470,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,975,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
11,860,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
9,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
15,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,395,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
13,020,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
9,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
15,725,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,520,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,505,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
9,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
15,725,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,075,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,635,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
9,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
15,985,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,040,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
11,990,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
9,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
16,370,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,425,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
11,860,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
9,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
16,755,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,710,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
11,990,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
9,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
17,015,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,225,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
11,860,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
9,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
17,270,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,740,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
13,535,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
9,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
17,915,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,030,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,895,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
9,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
22,425,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,175,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
11,090,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
9,800,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • ترانسفر فرودگاهی
  • راهنمای فارسی زبان
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

نرخ کودک دوم در اتاق دو تخته به صورت جداگانه خارج از پکیج محاسبه میشود

و همچنین در ورود به ایران  تست PCR و کارت واکسن الزامی میباشد

برای کودک زیر 2سال 1050000تومان میباشد.

مسعولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

مسئولین تور

  • خانم ایلانلو
  • آقای بی ریا
  • خانم نیک محمدی
6LdgLJIaAAAAABh9jZNdK3v5GfIffCX1eZjBxuWt