برسام سیر
برسام سیر

تور استانبول مهر 1401 - قشم ایر

Economy IKA IST
تاریخ : جمعه 1401/07/08 ساعت پرواز : 18:30
مدت پرواز : 03:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هواپیمایی : قشم ایر
فرودگاه مقصد : فرودگاه جدید استانبول
Economy IST IKA
تاریخ : سه شنبه 1401/07/12 ساعت پرواز : 13:00
مدت پرواز : 03:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه جدید استانبول
هواپیمایی : آسمان
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
15,420,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,340,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
14,940,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
13,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
15,420,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,340,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
14,940,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
13,500,000 تومان
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
16,947,000 تومان 16,140,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,593,000 تومان 18,660,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
15,561,000 تومان 14,820,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
14,175,000 تومان 13,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
16,140,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,780,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
14,820,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
13,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
16,260,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,020,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
14,700,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
13,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
16,260,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,900,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
14,700,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
13,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
16,380,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,020,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
14,820,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
13,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
16,620,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,660,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
14,580,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
13,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
16,620,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,740,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
15,540,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
13,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
16,740,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,980,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
15,300,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
13,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
16,860,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,340,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
15,660,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
13,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
16,980,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,620,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
15,300,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
13,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
16,980,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,340,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
14,820,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
13,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
17,340,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,220,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
14,820,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
13,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
17,340,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,220,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
14,820,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
13,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
17,460,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,300,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
15,540,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
13,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
17,460,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,300,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
15,660,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
13,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
17,526,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,430,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
14,842,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
13,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
17,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,820,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
14,700,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
13,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
17,820,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,820,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
14,700,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
13,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
17,820,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,940,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
14,940,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
13,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
17,820,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,820,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
14,700,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
13,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
17,820,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,740,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
16,140,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
13,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
18,180,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,980,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
15,540,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
13,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
18,420,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,020,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
14,820,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
13,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
18,780,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,980,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
15,780,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
13,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
18,870,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,140,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
15,460,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
13,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
18,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,540,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
15,900,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
13,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
19,260,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,900,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
15,540,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
13,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
19,380,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,180,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
15,900,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
13,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
19,620,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,260,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
15,420,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
13,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
20,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,700,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
15,540,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
13,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
20,820,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,140,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
17,040,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
13,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
21,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
29,220,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
16,140,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
13,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
23,626,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,630,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
16,920,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
13,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
29,120,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,560,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
16,800,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
13,500,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • ترانسفر فرودگاهی
  • راهنمای فارسی زبان
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

نرخ کودک دوم در اتاق دو تخته به صورت جداگانه خارج از پکیج محاسبه میشود

و همچنین در ورود به ایران  تست PCR و کارت واکسن الزامی میباشد

برای کودک زیر 2سال 1050000تومان میباشد.

مسعولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

مسئولین تور

  • خانم ایلانلو
  • آقای بی ریا
  • خانم نیک محمدی
6LdgLJIaAAAAABh9jZNdK3v5GfIffCX1eZjBxuWt