برسام سیر
برسام سیر

تور استانبول مهر 1401 - قشم ایر

Economy IKA IST
تاریخ : سه شنبه 1401/07/19 ساعت پرواز : 18:30
مدت پرواز : 03:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هواپیمایی : قشم ایر
فرودگاه مقصد : فرودگاه جدید استانبول
Economy IST IKA
تاریخ : شنبه 1401/07/23 ساعت پرواز : 13:00
مدت پرواز : 03:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه جدید استانبول
هواپیمایی : آسمان
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
12,635,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,565,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
11,990,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,700,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
12,635,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,565,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
11,990,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,700,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,470,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,240,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,120,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,700,000 تومان
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
14,211,750 تومان 13,535,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,052,000 تومان 16,240,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,726,000 تومان 12,120,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
11,235,000 تومان 10,700,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,665,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,500,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
11,990,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,700,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,050,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,400,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,635,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,700,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,050,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,240,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
11,860,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,700,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,050,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,400,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,890,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,700,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,180,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,655,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,635,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,700,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,245,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,655,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
11,990,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,700,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,310,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,045,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
13,020,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,700,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,310,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,270,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,120,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,700,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,435,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,270,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,635,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,700,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,435,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,785,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,375,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,700,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,435,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,045,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,120,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,700,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,821,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,300,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,245,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,700,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,825,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,915,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,120,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,700,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,950,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,075,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,120,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,700,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
15,210,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,560,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
11,990,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,700,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
15,340,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,560,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
11,990,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,700,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
15,340,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,690,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,250,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,700,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
15,340,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,560,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
11,990,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,700,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
15,340,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,620,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
13,540,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,700,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
15,730,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,880,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,890,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,700,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
15,980,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,850,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,120,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,700,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
16,370,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,880,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,760,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,700,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
16,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,300,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
13,920,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,700,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
16,624,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,975,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
13,535,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,700,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
16,630,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,420,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
13,410,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,700,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
16,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,940,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,890,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,700,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
17,270,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,330,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,760,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,700,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
17,660,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,610,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,890,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,700,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
17,920,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,125,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,760,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,700,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
18,170,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,640,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
1,440,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,700,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
18,814,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,930,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
13,795,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,700,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
23,330,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,080,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
11,990,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,700,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • ترانسفر فرودگاهی
  • راهنمای فارسی زبان
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

نرخ کودک دوم در اتاق دو تخته به صورت جداگانه خارج از پکیج محاسبه میشود

و همچنین در ورود به ایران  تست PCR و کارت واکسن الزامی میباشد

برای کودک زیر 2سال 1050000تومان میباشد.

مسعولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

مسئولین تور

  • خانم ایلانلو
  • آقای بی ریا
  • خانم نیک محمدی
6LdgLJIaAAAAABh9jZNdK3v5GfIffCX1eZjBxuWt