برسام سیر
برسام سیر

تور استانبول تیر ماه - قشم ایر

Economy IKA IST
تاریخ : شنبه 1401/05/22 ساعت پرواز : 00:30
مدت پرواز : 03:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هواپیمایی : قشم ایر
فرودگاه مقصد : فرودگاه جدید استانبول
Economy IST IKA
تاریخ : چهارشنبه 1401/05/26 ساعت پرواز : 03:30
مدت پرواز : 03:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه جدید استانبول
هواپیمایی : قشم ایر
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
12,199,200 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,298,400 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
11,674,400 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
12,199,200 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,298,400 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
11,674,400 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,100,000 تومان
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
13,635,720 تومان 12,986,400 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,528,680 تومان 15,741,600 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,120,360 تومان 11,543,200 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,605,000 تومان 10,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
12,986,400 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,872,800 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
11,543,200 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,117,600 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,135,200 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
11,412,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,117,600 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,004,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
11,412,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,248,800 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,135,200 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
11,543,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,511,200 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,741,600 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
11,280,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,511,200 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,922,400 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,330,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,642,400 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,184,800 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,068,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,773,600 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,578,400 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,461,600 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,904,800 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,791,200 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,068,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,904,800 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,316,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
11,805,600 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,904,800 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,578,400 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
11,543,200 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,298,400 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,447,200 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
11,543,200 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,429,600 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,628,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,330,400 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,429,600 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,628,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,461,600 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,508,800 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,784,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
11,569,600 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,692,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,103,200 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
11,412,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,823,200 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,103,200 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
11,412,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,823,200 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,234,400 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
11,674,400 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,823,200 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,103,200 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
11,412,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,823,200 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,202,400 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,986,400 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
15,216,800 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,464,800 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,330,400 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
15,479,200 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,415,200 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
11,543,200 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
15,872,800 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,464,800 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,592,800 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
15,978,400 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,654,400 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,237,600 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
16,004,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,170,400 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,724,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
16,528,800 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,776,800 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,724,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
16,589,600 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,944,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,398,400 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
16,791,200 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,957,600 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,199,200 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
17,316,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,532,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,330,400 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
18,116,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,132,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
13,974,400 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
18,780,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,344,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,828,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
21,188,800 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,144,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
13,707,200 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
27,200,800 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,350,400 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
13,707,200 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,100,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • ترانسفر فرودگاهی
  • راهنمای فارسی زبان
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

نرخ کودک دوم در اتاق دو تخته به صورت جداگانه خارج از پکیج محاسبه میشود

و همچنین در ورود به ایران  تست PCR و کارت واکسن الزامی میباشد

نرخ کودک 2تا 6 سال 10600000و برای کودک زیر 2سال 1100000تومان میباشد.

مسعولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

مسئولین تور

  • خانم ایلانلو
  • خانم نیک محمدی
  • آقای بی ریا