تور مارماریس 24 مهر- ایران ایر تور

  • مبدا : تهران
  • تاریخ شروع: 1400/07/24
  • هوایی
  • مقصد: مارماریس
  • اعتبار تا: 1400/07/23
  • مدت اقامت: 0 شب
نام هتل LALIAN BY BLUEBAY

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 11,400,000 تومان 16,000,000 تومان 5,150,000 تومان 5,150,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل BLUE BAY PLATINUM

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 11,400,000 تومان 16,000,000 تومان 5,150,000 تومان 5,150,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل GREEN NATURE RESORT

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 11,900,000 تومان 16,400,000 تومان 5,150,000 تومان 5,150,000 تومان
توضیحات CLUB
نام هتل GRAND IDEAL PREMIUM

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 12,400,000 تومان 16,900,000 تومان 5,150,000 تومان 5,150,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل GREEN NATURE RESORT

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 12,900,000 تومان 17,400,000 تومان 5,150,000 تومان 5,150,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل LABRANDA MARES

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 13,900,000 تومان - - -
توضیحات BUNGALOW
نام هتل ELEGANCE HOTEL

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 14,900,000 تومان 21,900,000 تومان 9,900,000 تومان 5,150,000 تومان
توضیحات LAND VIEW
نام هتل IDEAL PRIM BEACH

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 15,400,000 تومان 22,900,000 تومان 5,150,000 تومان 5,150,000 تومان
توضیحات LAND VIEW
نام هتل GRAND YAZICI MARMARIS PALACE

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 15,400,000 تومان 26,400,000 تومان 5,150,000 تومان 5,150,000 تومان
توضیحات GARDEN
نام هتل GREEN NATURE DIAMOND

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 15,400,000 تومان 21,900,000 تومان 5,150,000 تومان 5,150,000 تومان
توضیحات LAND VIEW
نام هتل TUI BLUE GRAND AZUR

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 15,400,000 تومان 31,900,000 تومان 11,400,000 تومان 5,150,000 تومان
توضیحات LAND VIEW
نام هتل AQUA HOTEL

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 15,400,000 تومان 21,900,000 تومان 5,150,000 تومان 5,150,000 تومان
توضیحات LAND VIEW
نام هتل LABRANDA MARES

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 15,650,000 تومان 27,150,000 تومان 5,150,000 تومان 5,150,000 تومان
توضیحات GARDEN
نام هتل IDEAL PRIM BEACH

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 16,400,000 تومان 23,900,000 تومان 5,150,000 تومان 5,150,000 تومان
توضیحات SEA VIEW
نام هتل GREEN NATURE DIAMOND

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 16,400,000 تومان 22,900,000 تومان 5,150,000 تومان 5,150,000 تومان
توضیحات SEA SIDE VIEW
نام هتل TUI BLUE GRAND AZUR

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 16,400,000 تومان 33,900,000 تومان 5,150,000 تومان 5,150,000 تومان
توضیحات SEA SIDE VIEW
نام هتل ELEGANCE HOTEL

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 16,400,000 تومان 24,400,000 تومان 10,900,000 تومان 5,150,000 تومان
توضیحات SEA SIDE
نام هتل AQUA HOTEL

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 16,400,000 تومان 22,900,000 تومان 5,150,000 تومان 5,150,000 تومان
توضیحات SEA SIDE
نام هتل GRAND YAZICI MARMARIS PALACE

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 16,900,000 تومان 27,400,000 تومان 5,150,000 تومان 5,150,000 تومان
توضیحات LAND VIEW
نام هتل LABRANDA MARES

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 17,300,000 تومان 30,400,000 تومان 5,150,000 تومان 5,150,000 تومان
توضیحات SEA VIEW
نام هتل SENTIDO ORKA LOTUS BEACH

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 17,400,000 تومان 27,400,000 تومان 9,400,000 تومان 5,150,000 تومان
توضیحات LAND VIEW
نام هتل TUI BLUE GRAND AZUR

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 17,400,000 تومان 35,400,000 تومان 12,400,000 تومان 5,150,000 تومان
توضیحات SEA VIEW
نام هتل GREEN NATURE DIAMOND

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 17,400,000 تومان 23,900,000 تومان 5,150,000 تومان 5,150,000 تومان
توضیحات SEA VIEW
نام هتل GRAND YAZICI MARMARIS PALACE

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 17,900,000 تومان 28,900,000 تومان 5,150,000 تومان 5,150,000 تومان
توضیحات SEA VIEW
نام هتل SENTIDO ORKA LOTUS BEACH

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 18,900,000 تومان 29,400,000 تومان 9,900,000 تومان 5,150,000 تومان
توضیحات SEA SIDE VIEW
نام هتل SENTIDO ORKA LOTUS BEACH

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 19,900,000 تومان 31,400,000 تومان 10,400,000 تومان 5,150,000 تومان
توضیحات SEA VIEW
نام هتل GRAND YAZICI TURBAN

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 21,400,000 تومان 33,400,000 تومان 12,400,000 تومان 5,150,000 تومان
توضیحات STD

تور مارماریس ویژه 24 مهر - ایران ایرتور

فرودگاه تاریخ 24 مهر ازمیر میباشد.

مدارک لازم:

کپی پاسپورت با 6ماه اعتبار.

همراه داشتن تست منفی کرونا با  72 ساعت اعتبار و پر کردن فرم QR برای دریافت (HESS CODE ) الزامیست.

خدمات:
پرواز رفت و برگشت ابران ایرتور. 6 شب اقامت در هتل همراه صبحانه . ناهار . شام . ترانسفر فرودگاهی . بیمه نامه کامل کرونا

نکات قابل توجه:
1.نرخ کودک زیر 2 سال 1.090.000 تومان میباشد . 

2.پرواز و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد مي باشد و در صورت کنسلی ، جریمه طبق قوانین ایرلاین و هتل کسر می گردد.

3-درصورت افزايش نرخ ارز مابه التفاوت دريافت مي گردد.(در صورت تسویه در روز ثبت نام شامل افزایش نرخ نمی شود)
4.مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و اعتبار پاسپورت حداقل 7 ماه می باشد.
5. بیمه افراد بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.

6.پرداخت  50 درصد نرخ تور در هنگام عقد قرارداد الزامی است, در صورت عدم پرداخت به موقع نرخ تورها با نرخ ارز روز محاسبه میشود.

7. تورها بصورت اقساط 4 الی 10 ماه و تا سقف 200 میلیون ریال قابل فروش است جهت اطلاع بیشتر از شرایط اقساطی تماس بگیرید 

*پشتیبانی 24 ساعته :  09143144297

* تلفن تماس : -----------48041000-021-----------44092948-021

ساعت کاری :شنبه تا چهارشنبه از ساعت  09:00 الی 17:00  و پنج شنبه ها از ساعت 09:00 الی 14:00

کد:200

ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مارماریس 0 شب
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 راهنمای فارسی زبان
2 ترانسفر فرودگاهی
3 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
2 تست منفی PCR حداکثر 72 ساعت قبل پرواز
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن
1 خانم ایلانلو 48041000
2 خانم نیک محمدی 48041000

تورهای مرتبط