الف) مدارک شناسایی و مدارک دارایی:
    1) اصل + کــپی رنگــی پاسپورت جدید و قدیمی (کپی از صفحه مشخصات_ تمامی صفحات ویزادار و مهر شده اعم از مهرهای ورود و خروج).
   2) اصل + کپی از تمام صفحات شناسنامه متقاضییان.
  3) اصل + کپی از تمام شناسنامه فرزندان مجرد.
  4) اصل + کپی از گواهی اشتغال به تحصیل فرزندان مجرد.
  5) اصل + کپی رضایت نامه محضری پدر برای خروج فرزتد زیر 18 سال به همراه مادرش.
  6) اصل + کپی از تمام صفحات اسناد ملکی منگوله دار و غیر منگوله دار شامل مبایعه نامه - قرار داد پیش خرید و غیره بنام متقاضی و یا همسر.
 7) اصل و کپی اجاره نامه معتبر.
 8) گواهی لاتین بانکی از خساب های سپرده کوتاه مدت و بلند مدت و پرینت سه ماه از حسابی که سود سپرده به آن واریز میشود ( بتام متقاضی یا همسر).
 9) گردش حساب سه مه و یا شش ماهه از حساب های جاری و کارکرد دارمتقاضی و یا همسرایشان.
10) نفری 2 قطعه عکس سایز 3.5 در 4.5 ( جدید-رنگی-زمینه سفید).
ب ) مدارک کاری :
11) اصل + کپی آخرین فیش خقوقی متقاضی و همسر ایشان.
12) اصل + کپی جوار کسب.
13) گواهی کاری که در آن سمت, حقوق و تاریخ شروع همکاری قید شده باشد.
14) در صورت داشتن قرارداد کاری با شخص و یا سازمانها و شرکت های خصوصی و یا دولتی بیاورید.
ج) مدارک شرکت :
15) اصل + کپی اساسنامه شرکت.
16) اصل + کپی روزنامه رسمی شرکت( آگهی تاسیس و آخرین آگهی تغییرات).
17) اصل + کپی اظهار نامه ثبت شرکت.
18) آخرین لیست بیمه شرکت + برگه پرداخت.
19) پرینت گردش حساب سه ماه یا شش ماه شرکت.
20) آخرین برگه مالیاتی شرکت.