برای نمایش ساعت هر یک از شهر های مورد نظر خود کافی است موس خود را روی شهر مورد نظر ببرید